REGULAMIN

Regulamin

Zasady Przygotowywania Przesyłki
1. Nadawca jest zobowiązany oddać Przewoźnikowi przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia.
2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest zobowiązany oddać Przewoźnikowi w opakowaniu, które powinno między innymi:
a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
b) być odpowiednio wytrzymałe;
c) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
d) być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. góra/dół, lub uwaga szkło itp.
e) zawierać wewnątrz opakowania stosowne zabezpieczenia chroniące zawartość przesyłki przed uszkodzeniami.
W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki.
3. Zleceniodawca obowiązany jest poinformować Przewoźnika o rodzaju przesyłki, jeśli jej zawartość jest tego rodzaju, że wymaga dochowania szczególnej ostrożności przy jej przewożeniu.
4. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.
WAŻNE!!! Każda przesyłka musi być opisana danymi odbiorcy: imieniem i nazwiskiem, dokładnym adresem i poprawnym numerem telefonu, nadawca ma
obowiązek sprawdzenia poprawności danych adresowych na przesyłce jak i liście przewozowym wystawionym przez kierowcę. Niepoprawne dane adresowe mogą skutkować zwrotem przesyłki do nadawcy.
Wymiary przesyłki standardowej:
długość + szerokość + wysokość = 300 cm, przy czym żaden z boków nie może
przekraczać 100 cm długości i przekraczać 31.5 kg wagi.
Lista przedmiotów zakazanych w przesyłkach obejmuje:
• wyroby tytoniowe w jakiejkolwiek ilości;
• alkohol w jakiejkolwiek ilości;
• rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, fajerwerki;
• broń i jej części, amunicję;
• narkotyki, leki (również związane z Covid 19) lub środki psychotropowe, próbki medyczne;
• krew;
• żywe rośliny i zwierzęta;
• futra, skóry;
• kamizelki kuloodporne;
• zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
• produkty pochodzenia zwierzęcego;
• substancje płynne, w tym między innymi: farby, kleje, oleje, zbiorniki, beczki, substancje ADR,
• tablice rejestracyjne;
• przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
• przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
• dzieła sztuki, antyki (obrazy, rzeźby, figurki), kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie;
• biżuterię, w tym zegarki złote lub srebrne;
• waluty, karty kredytowe lub płatnicze, zbywalne papiery wartościowe, banderole, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
• paszporty;
• przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
• pornografię;
• przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;
• przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej.
Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel Przewoźnika dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

W przypadku zidentyfikowania w przesyłce towarów zabronionych, firma przewozowa ma prawo nałożyć karę umowną w wysokości dziesięciokrotności (10x) opłaty za transport przesyłki na Zleceniodawcę oraz żądać zwrotu wszystkich kosztów poniesionych w związku z obsługą tej przesyłki. Odpowiedzialność za nadanie przedmiotów zakazanych ponosi Zleceniodawca, a nie Przewoźnik.

Przesyłki odebrane przez naszych kierowców dostarczane są w możliwie jak najszybszym terminie od momentu odebrania, ( w wyjątkowych sytuacjach losowych czas ten może być wydłużony do maksymalnie 14 dni). W przypadku dostarczania lub odbierania przesyłki przez firmę kurierska czas dostawy wydłuża się o maksymalnie 3 dni.
Ze względu na charakter naszego transportu nasi kierowcy przesyłki odbierają i dostarczają także w nocy po uprzednim poinformowaniu klienta. W przypadku nie odebrania przesyłki lub braku możliwości skontaktowania się z adresatem przesyłka wraca do nadawcy lub na wniosek nadawcy dostarczana jest w następnym uzgodnionym terminie.
Przesyłki nie dostarczone z winny odbiorcy lub nadawcy podlegają opłacie zgodnie z cennikiem.

TELEWIZORY I SPRZĘT ELEKTRONICZNY NADANE W OPAKOWANIU ORYGINALNYM
ORAZ NIEORYGINALNYM W PRZYPADKU USZKODZENIA NIE PODLEGAJĄ UBEZPIECZENIU!!!

Skorzystanie z usług oferowanych przez naszą firmę równoznaczne jest z akceptacja tego regulaminu.
DOSTAWA KURIEREM DPD W PRZYPADKU DOSTAWY PACZEK W POLSCE POZA OBSZAR ZAZNACZONY JAKO DOSTAWA BEZPOŚREDNIA (mapa Polski dostępna na naszej stronie) korzystamy z usług firmy kurierskiej DPD. W tym przypadku klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu firmy DPD dostępnego na stronie www.dpd.com.pl.
Odpowiedzialność za przesyłkę ze strony naszej firmy kończy się w momencie wydania przesyłki firmie DPD. Nasza firma może pośredniczyć w kontakcie klienta z firmą DPD.
Wszystkie przesyłki dostarczane i odbierane przez kuriera są ubezpieczone zgodnie z regulaminem. Za uszkodzenie przesyłek po wydaniu firmie kurierskiej DPD odpowiada w/w firma na podstawie regulaminu dostępnego na stronie www.dpd.com.pl. W przypadku uszkodzenia przesyłki odbiorca ma OBOWIĄZEK sporządzenia protokołu szkody przy kurierze lub odmówić przyjęcia przesyłki i skontaktować się z infolinią DPD lub naszym biurem. Jest to warunek konieczny do sprawnego wyjaśnienia sprawy.